the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 16.03.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.07.2020 | อ่าน 1630

ETDA จับมือ ม.อ. ปั้น Young Talent เพื่ออีคอมเมิร์ซไทย


ให้นักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต ร่วมปั้น e-Commerce Park เตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 วิทยาเขต 14 จังหวัดในภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบนิเวศ หรือ Ecosystem สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ e-Commerce Park ด้วยการพัฒนาและสร้างกำลังคน (Workforce) ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

สุรางคณา กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ นอกจากจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องอีคอมเมิร์ซ ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ e-Commerce Park แล้ว ยังจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งในเรื่องอีคอมเมิร์ซ ICT Laws และ Innovation ให้แก่ทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎร์ และวิทยาเขตภูเก็ต โดยในอนาคตจะมีการจัดกิจกรรม e-Commerce in the Park ที่จะเป็นการจำลองบรรยากาศที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ

 

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 5 วิทยาเขต หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การให้การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ม.อ. มีคณะที่เปิดสอน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณะที่สอนหลักสูตรด้านพาณิชย์ศาสตร์ ด้านการจัดการ ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน