email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 23.07.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 2384

สจด. จับมือ ETDA พัฒนาหลักสูตรสร้าง workforce ดัน SMEs ไทยโลดแล่นในตลาด e-Commerce


ยกระดับการพัฒนาและสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซครบวงจร รองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานยุค 4.0

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตร และสร้างกำลังคน (workforce) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รองรับ Thailand 4.0 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สจด. กล่าวว่า สถาบันฯ เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง และระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานยุค 4.0 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันฯ จะเปิดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมีความครอบคลุมนอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม ทางสถาบันฯ จึงจับมือกับ ETDA เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions & e-Commerce) ในการยกระดับการพัฒนาและสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

 

ด้าน สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า ทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จาก 9.3 ล้านคน ในปี 2551 เป็น 45 ล้านคนในปัจุบัน มีโทรศัพท์มือถือกว่า 124 ล้านเลขหมาย และใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ของไทยเติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ขณะเดียวกันจากการสำรวจ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ e-Commerce เพื่อให้ช่วยผลักดันธุรกิจเข้าสู่ตลาดออนไลน์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ e-Commerce ของประเทศ  ต้องเร่งขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างกำลังคน (workforce) และส่งเสริมสนับสนุน SMEs ให้สามารถนำธุรกิจขึ้นออนไลน์ได้ อย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา ETDA ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกำลังคนและช่วย SMEs ไทยให้ Go Online ได้ภายใต้แนวคิด e-Commerce Park ที่ต้องทำให้เกิดระบบนิเวศด้าน e-Commerce อย่างครบวงจร โดยการลงนามความร่วมมือกับสถาบันศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนากำลังคน ผ่าน “Young Talent Platform” เพื่อรองรับ e-Commerce Park ศูนย์กลางด้าน e-Commerce อย่างครบวงจร ก่อนนำมาสู่การขยายผลการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับทักษะของนักศึกษาให้มีความสามารถที่หลากหลาย พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล

 

กรอบความร่วมมือจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับการทำธุรกิจด้าน e-Commerce รวมถึงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ในด้านนี้มากขึ้นและสามารถนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เรียนได้ สู่การประกอบอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อร่วมผลักดันให้ SMEs ไทยสามารถโลดแล่นในตลาด e-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ