email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.05.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 1415

ก.ล.ต. ร่วมมือ ETDA และอีก 8 หน่วยงานรัฐ-เอกชน สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย


ETDA หนุน ก.ล.ต. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาตลาดทุนไทยสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานสำคัญด้านดิจิทัลของประเทศ 9 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL), มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL), ASEAN Chief Information Officer Association (ACIOA), สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) และ สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA) โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา ก.ล.ต. และตลาดทุนสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

 

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมสนับสนุน ก.ล.ต. ในด้านการออกนโยบาย กำกับดูแล และดำเนินงานรองรับกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนไทยพร้อมรองรับกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนสร้างผู้นำด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของ ก.ล.ต. และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีเป้าหมายในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าทันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและการดำเนินงานของภาคธุรกิจในปัจจุบัน

“ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขับเคลื่อนตลาดทุน อำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในการเข้าถึงตลาดทุน และสร้างองค์ความรู้ด้านการระดมทุนและการลงทุนให้กับประชาชน ในขณะเดียวกัน จะเน้นการมีระบบความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity) รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของ ก.ล.ต. เพื่อให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล” รื่นวดี กล่าว

  ด้าน สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA จะให้ความร่วมมือด้านการส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างความพร้อมและสภาพแวดล้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้บริโภค

ส่วนความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะมาช่วยส่งเสริมตลาดทุนครั้งนี้ ได้แก่

  • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จะให้ความร่วมมือด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงาน ตลอดจนพัฒนาแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งขยายการให้บริการตลาดทุนสู่ประชาชน พัฒนาศักยภาพการให้บริการและการดำเนินงานในตลาดทุนผ่านเครื่องมือและช่องทางดิจิทัล  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จะให้ความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการเข้าถึงตลาดทุนไทยของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านในธุรกิจยุคดิจิทัล พร้อมทั้งร่วมพัฒนาและอบรมศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้นำดิจิทัล
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) จะร่วมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรในตลาดทุน  ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลงานทางด้านการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาตลาดทุนไทย และสำหรับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลมีจะความร่วมมือระหว่างไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon) ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และการสร้างความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • ASEAN Chief Information Officer Association (ACIOA) ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและอบรมศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการสร้างผู้นำด้านดิจิทัล รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอาเซียนผ่านเครือข่ายสมาคม
  • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) ให้ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างปลอดภัย
  • สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA) ให้ความร่วมมือในการสร้างความพร้อมของบุคลากรในตลาดทุนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรม พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การกำกับดูแ ลและการตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ในตลาดทุนให้มีความปลอดภัย

Tags: SET ก.ล.ต.