the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.01.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 28.05.2020 | อ่าน 1190

ETDA เปิดเวทีถกประเด็นร้อน 10 ร่าง ก.ม. เศรษฐกิจดิจิทัลที่ ครม. เพิ่งเห็นชอบ


ETDA เปิดเวทีถกประเด็นร้อน 10 ร่าง ก.ม. เศรษฐกิจดิจิทัลที่ ครม. เพิ่งเห็นชอบ

คืออะไร? สำคัญอย่างไร? แล้ว กม. ชุดนี้ล้วงตับประชาชนจริงหรือ!

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดย ICT Law Center เปิดเวทีล้อมวงคุยและซักถามในหัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย
ร่วมให้ความเห็นเพื่อเดินหน้าประเทศไทย” คลายปมกรณีชุดร่างกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่หลายฝ่ายห่วงว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเอื้อประโยชน์ให้ภาครัฐในด้านความมั่นคงมากกว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า จากประเด็นร้อนซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการรับพิจารณาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไปนั้น ETDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันร่างทั้ง 10 ฉบับ จึงได้จัดเวทีวันนี้ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายชุดนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป

“เศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Economy เป็นนโยบายหลักสำคัญที่รัฐบาลชุดนี้ได้ประกาศใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศเราและคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างไม่อายชาติใดในโลก การดำเนินการตามนโยบายนี้ต้องมีแนวทางและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปอย่างมั่นคงยั่งยืนและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว” นางสุรางคณา กล่าวถึงที่มาของร่างกฎหมายชุดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ยังคงเป็นแค่ “ร่างพระราชบัญญัติ” ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนตามกระบวนการนิติบัญญัติอีกหลายขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนก็ต้องผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา การพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดเวทีในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปเพิ่มเติมให้เนื้อหาในร่าง พ.ร.บ. ทั้งหมดมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และตอบโจทย์ทุกภาคส่วนได้อย่างชัดเจน

สำหรับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 1 ในร่าง 10 ฉบับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยคุกคามออนไลน์ที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ มีปัญหา และการกระทำความผิดในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก จึงต้องลุกขึ้นมาดูเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะความห่วงใยประชาชนกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่อยู่ในฐานะประเทศที่มีระบบกลไกด้าน Cyber Security ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่สุดในอาเซียน จากตัวเลขผู้ใช้มือถือก็สูงถึง 94 ล้านเลขหมาย แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันก็สูงขึ้นและภัยคุกคามย่อมมาคู่กัน การเตรียมรับมือกับการจู่โจมผ่านโลกไซเบอร์เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน เพื่อคุ้มครองให้ผู้ประกอบการและประชาชนชาวไทยได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมได้อย่างมั่นคงปลอดภัย โดยไม่ถูกล่วงละเมิดทางไซเบอร์จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังจะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาต่างชาติถึงการให้ความสำคัญและมีแนวทางที่ชัดเจนในการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย ทำให้เขาพร้อมที่มาลงทุนหรือร่วมลงทุนกับประเทศไทย ซึ่งที่สุดแล้วก็จะเป็นการเสริมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของไทยให้แข็งแกร่งและสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนชาวไทย

“โดยหลักการแล้ว กฎหมายจะยังแก้อีกเยอะ และที่สำคัญ รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่ทุกคนเป็นกังวล รวมทั้งร่างฉบับอื่นในชุดนี้ อย่างไรเสีย การใช้อำนาจโดยพลการก็ไม่มีทางทำได้โดยเด็ดขาด อันนี้คือหลักการที่เป็นหลักยึดอยู่ การตรวจสอบการใช้อำนาจของภาครัฐมีอย่างชัดเจน จะมีอยู่ในกฎหมายแน่นอน ทุกคนไม่ต้องตกใจ ร่างทั้ง 10 ฉบับนี้จะอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ และดูแลปากท้องของประชาชน ง่าย ๆ เลย แค่การชำระเงินทางออนไลน์ ต่อไปก็จะได้มั่นใจว่ามันปลอดภัย มิฉะนั้น กฎหมายฉบับนี้ก็ต้องไปอยู่สายกลาโหม หรือสายความมั่นคงโดยแท้” นางสุรางคณา ย้ำปิดท้าย