the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.01.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 31.05.2020 | อ่าน 2149

ETDA จับมือ TISA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อยกระดับบุคลากรไทยรับมือภัยคุกคามไซเบอร์


ETDA จับมือ TISA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อยกระดับบุคลากรไทยรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม พ.ศ. 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมกับ TISA (Thailand Information Security Association) หรือสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ผลักดันการพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ภายใต้หลักสูตร “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย” ครั้งที่ 3

-

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ที่ผ่านมา ETDA ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น Open Web Application Security Project (OWASP), EC-Council, SANS Institute เพื่อยกระดับความสามารถคนไทยในการรับมือกับวิกฤตภัยคุกคามไซเบอร์ซึ่งรุนแรงทุกขณะทั่วโลก TISA ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ประสานความร่วมมือกับ ETDA มาอย่างต่อเนื่องในการผลักดันการพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาใบรับรองจากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบที่สูงได้ ด้วยการฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อรับใบรับรองที่เรียกว่า “ใบรับรองสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” (Information Security Expert Certification: iSEC) โดย ETDA ได้สนับสนุนให้ TISA จัดฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

-

หลักสูตร “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Open Forum ของ ETDA ชั้น 21 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (หลังเซ็นทรัลพระราม 9) โดยผู้เข้าอบรมนั้นมาจากหน่วยงานราชการ ทหาร รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล บริษัทเอกชน และธนาคาร รวมทั้งสิ้น 58 คน ซึ่งการสอบวัดสมรรถนะและการรับรองคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

·       iSEC-M (Information Security Expert Certification–Management) : ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ด้านบริหารจัดการ) จำนวน 28 คน

·       iSEC-T (Information Security Expert Certification-Technical) : ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ด้านเทคนิค)  จำนวน 30 คน

-    -