email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 15.05.2020 (3 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 1799

ETDA ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563-2565


ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของเราทุกคน...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563–2565 เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 และ พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 เพื่อมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้บริบทการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนด้วยการมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเชื่อมโยงข้อมูลระบบการบริการสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างสรรค์สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติด้วยการทำธุรกรรมออนไลน์ และเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การเกิดสาธารณภัยการเกิดโรคอุบัติใหม่ รูปแบบทางการค้า การลงทุนและการให้บริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ เป็นต้น

หลังจากที่ ETDA ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์ไทย รวมถึงการจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เพื่อรับสะท้อนแนวคิดและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของหน่วยงานในระดับนโยบายและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นต้น และการจัดเวิร์กชอประดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ SWOT Analysis และ TOWS Matrix สำหรับ (ร่าง) วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และผ่านการนำเสนอในหลักการต่อคณะอนุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ คธอ. เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จากกระบวนการดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่มุ่งหวังให้ประเทศมีกรอบนโยบายสำคัญในการผลักดันให้การทำธุรกรรมออนไลน์เป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมไปถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ “ฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของเราทุกคน

ETDA จึงจะจัดรับฟังความคิดเห็นหรือ Public Hearing ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ โดยมีสาระสำคัญที่จะเผยแพร่ร่างเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน 2 ช่องทางคือ

1.ช่องทางออฟไลน์ ณ ห้องประชุม Open Forum ชั้น 21 ของ ETDA และ

2. ช่องทางออนไลน์ โดยการประชุมออนไลน์ บน MS Teams ในวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้ที่สนเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR code หรือไปที่ https://1th.me/WeBYT

 

 
ภาพการรับฟังความคิดเห็น Public Hearing ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563 

นอกจากนี้ ETDA ยังเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็นฯ ทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านการสแกน QR code หรือไป ที่นี่ 

ท่านสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบการแสดงความคิดเห็นได้เพียง สแกน QR code หรือดาวน์โหลด ที่นี่  

ภายหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้แล้วเสร็จ ETDA จะนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งหมดมารวบรวมและใช้ในการปรับปรุงการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมในมิติต่าง ๆ มากที่สุด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (บอร์ด สพธอ.) เพื่อให้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ก่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนหรือแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เช่นการกำหนดแผนงานและโครงการสำคัญ ๆ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลตามลำดับต่อไป 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ ETDA โทร. 099 123 5678 ในเวลาทำการ