email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 25.04.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 3553

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพธอ. (แบบ สขร.1)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพธอ. (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563

 

ลำดับที่ ประจำเดือน
1 ตุลาคม 2562
2 พฤศจิกายน 2562
3 ธันวาคม 2562
4 มกราคม 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
7 มีนาคม 2563
8 เมษายน 2563
9 พฤษภาคม 2563
10 มิถุนายน 2563

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพธอ. (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2562

 

ลำดับที่ ประจำเดือน
1 ตุลาคม 2561
2 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561
4 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
6 มีนาคม 2562
7 เมษายน 2562
8 พฤษภาคม2562
9 มิถุนายน2562
10 กรกฎาคม2562
11 สิงหาคม 2562
12 กันยายน 2562

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพธอ. (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2561

 

ลำดับที่ ประจำเดือน
1 ตุลาคม 2560
2 พฤศจิกายน 2560
3 ธันวาคม 2560
4 มกราคม 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561
6 มีนาคม 2561
7 เมษายน 2561
8 พฤษภาคม 2561
9 มิถุนายน 2561
10 กรกฎาคม 2561
11 สิงหาคม 2561
12 กันยายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพธอ. (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2560

 

ลำดับที่ ประจำเดือน
1 ตุลาคม 2559
2 พฤศจิกายน 2559
3 ธันวาคม 2559
4 มกราคม 2560
5 กุมภาพันธ์ 2560
6 มีนาคม 2560
7 เมษายน 2560
8 พฤษภาคม 2560
9 มิถุนายน 2560
10 กรกฎาคม 2560
11 สิงหาคม2560
12 กันยายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพธอ. (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2559

 

ลำดับที่ ประจำเดือน
1 ตุลาคม 2558
2 พฤศจิกายน 2558
3 ธันวาคม 2558
4 มกราคม 2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
6 มีนาคม 2559
7 เมษายน 2559
8 พฤษภาคม 2559
9 มิถุนายน 2559
10 กรกฎาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
12 กันยายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพธอ. (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2558

 

ลำดับที่ ประจำเดือน
1 พฤษภาคม 2558
2 มิถุนายน 2558
3 กรกฎาคม 2558
4 สิงหาคม 2558
5 กันยายน 2558