the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 06.02.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.06.2020 | อ่าน 1955

สพธอ. รุกระบบ TeDA ด้วยการสร้างคู่กุญแจ สำหรับ Time Stamping ดันให้บริการ DBD เป็นแห่งแรก


        สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จัดพิธีการสร้างคู่กุญแจ (Key Generation Ceremony) สำหรับบริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน 3 หน่วยงานระดับแนวหน้าที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีและร่วมสร้างรหัสผ่านสำหรับแต่ละ Role ของระบบ ด้วยกระบวนการตามหลักการ Security ที่โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ และเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD เป็นแห่งแรก
        เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 สพธอ. ได้จัดพิธีการสร้างคู่กุญแจ (Key Generation Ceremony) สำหรับบริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Time Stamping) ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการให้บริการ Time Stamping เนื่องจากจะต้องมีการสร้างคู่กุญแจของระบบ ซึ่งใช้ในการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกธุรกรรมที่ร้องขอ และจะต้องมีการจัดเก็บคู่กุญแจดังกล่าวไว้ในอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
        นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ. เผยว่า “เกือบ 3 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงาน สพธอ. ได้วางรากฐานและผลักดันในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Soft Infrastructure เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซในภาพรวม ในมิติการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มีโครงการระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ Trusted Electronic Document Authority (TeDA) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ได้แก่ การประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Time Stamping การลงนามเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารอย่างมั่นคงปลอดภัย ซึ่งบริการ Time Stamping เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเวลาในการทำธุรกรรมออนไลน์จะเริ่มให้บริการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD เป็นแห่งแรกกับระบบ e-Filing หรือการยื่นคำร้องคำขอหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันว่าผู้ประกอบการได้นำส่งงบการเงินเวลาใด เนื่องจากมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งนอกจากประเด็นที่เราคุ้นเคย เช่น การคิดเบี้ยปรับตามเวลาของสัญญาหรือธุรกรรมนั้นๆ แล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ ณ เวลาที่เกิดการลงนามเอกสารนั้นๆ ผู้ลงนามมีสิทธิ์ในการลงนามหรือไม่ เช่น ผู้ยื่นเอกสาร e-Filing เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือไม่ ทนายที่ลงนาม Notarize เอกสาร เป็นทนาย Notary ณ เวลานั้นหรือไม่”
        พิธีในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานระดับแนวหน้าในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานหรือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมสรรพากร เพื่อเป็นสักขีพยานและร่วมเป็นผู้สร้างรหัสผ่านสำหรับแต่ละ Role ของระบบ นอกจากนี้ สพธอ. ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการ (Audit) ว่าเป็นไปตามหลักปฏิบัติและมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้กระบวนการในวันนี้เป็นไปตามหลักการ Security โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ พร้อมสำหรับเป็นระบบที่ให้บริการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป