email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 06.02.2015 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 5321

TeDA


    โครงการ Trusted e-Document Authority หรือ TeDA จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบถาวรที่มีความน่าเชื่อถือ โดยจัดตั้งระบบรับรองและจัดเก็บเอกสาร ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) ในการยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเฉพาะ (Key Features) ที่ระบบ TeDA มี เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินการโครงการ ได้แก่

  • แบบฟอร์มอัจฉริยะ (iForm) รองรับเอกสารได้อย่างหลากหลายที่มาจากหน่วยงานต่างๆ และเพิ่มความมั่นใจด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบฟอร์มที่ดูคล้ายแบบฟอร์มทั่วๆ ไปให้ผู้ใช้ (user) กรอกข้อมูล และเบื้องหลังมีการจัดเก็บและส่งข้อมูลแบบเป็นโครงสร้าง (xml) ซึ่งทำให้ส่งต่อไปประมวลผลได้สะดวก
  • การประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Time Stamping) เพื่อรับรองว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เกิดขึ้นและมีอยู่ก่อนเวลาที่ระบุไว้ (Time Stamp Token) เพื่อเป็นกลไกยืนยันเวลาของการทำธุรกรรม
  • การรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Notary) สำหรับกรณีที่ธุรกรรมนั้นๆ ต้องการทนายหรือ Notary Public ในการยืนยันผู้ลงลายมือชื่อ เช่น เอกสารแปลสำคัญที่เป็นภาษาต่างประเทศ
  • การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Archive) ระยะยาว โดยอ้างอิงจากระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารกระดาษแต่ละประเภทซึ่งต้องมีมาตรฐานในการจัดการเอกสาร การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดเก็บโดยคำนึงถึงวิธีการที่มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีการจัดเก็บตามเวลาที่เหมาะสม
  • การค้นหาและเรียกดูข้อมูล (Search & View) ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ได้ทำการจัดเก็บและบริหารโดยโครงการ TeDA ได้ตามสิทธิของผู้ใช้ที่หน่วยงานนั้นๆ แจ้งไว้กับโครงการ

สิ่งพิมพ์ออก (Printout) จากระบบ TeDA จะเป็นเอกสารที่ถือว่าได้พิมพ์ออกจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองสิ่งพิมพ์ออกแล้ว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 10 ให้ใช้ได้เสมือนต้นฉบับ