the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 04.02.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 2494

ETDA เสริมความพร้อมหน่วยงานรัฐ หนีอันดับถูกเจาะระบบสูงสุดของโลก


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดยไทยเซิร์ต ย้ำความสำคัญของภัยคุกคามไซเบอร์สู่ 40 หน่วยงานรัฐ จัดสัมมนาแนวทางรับมือและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ นำเสนอโครงการ ThaiCERT Government Monitoring System (ThaiCERT GMS) เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยและบริการที่น่าเชื่อถือแก่ระบบไอทีหน่วยงานรัฐ

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า จากการที่ทุกวันนี้หน่วยงานภาครัฐได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที มาใช้กันอย่างแพร่หลาย และระบบงานเป็นระบบที่ให้บริการกับประชาชนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้มีผู้ไม่หวังดีปะปนมาใช้งานกับผู้ใช้ทั่วไป แล้วเข้ามาโจมตีระบบงานต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน รวมทั้งก่อให้เกิดความสูญเสียระบบเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศ โดยสถิติในเดือนเมษายน 2557 พบว่า เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยถูกเจาะระบบและใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่มัลแวร์ (Malware URL) สูงสุดของโลกถึง 85% (จีน 10% ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 5%) ขณะที่ภัยคุกคามประเภท Web Defacement หรือการโจมตีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้าจอที่ “ไทยเซิร์ต” (Thailand Computer Emergency Response Team; ThaiCERT) รวบรวมได้ในปี 2557 ของหน่วยงานภายในประเทศมีถึง 2,500 รายการ โดย 70% เป็นหน่วยงานภาครัฐของไทย

“ETDA โดยไทยเซิร์ตจึงได้จัดทำโครงการระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่าย หรือ ThaiCERT Government Monitoring System  ในชื่อย่อ ThaiCERT GMS ขึ้น โดยอิงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแจ้งเตือนและป้องกันการโจมตีได้อย่างทันท่วงที” ดร.ชัยชนะ กล่าวต่อ

การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จำนวน 40 หน่วยงาน เช่น สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯลฯ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 ของ ETDA โดยมีการนำเสนอภาพรวมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ การนำเสนอแนวทางการรับมือและป้องกันการโจมตีไซเบอร์ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS ซึ่งประกอบด้วย โครงการ Government Threat Monitoring System (GTM) (เพื่อเฝ้าระวังตรวจจับเหตุภัยคุกคาม) และโครงการ Government Website Protection System (GWP) (เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์) การนำเสนอแนวคิดการออกแบบระบบของโครงการ รวมทั้งรูปแบบการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ให้แก่อีก 40 หน่วยงานภาครัฐ