email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 06.02.2015 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 8237

ThaiCERT


     ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ “ไทยเซิร์ต” (Thailand Computer Emergency Response Team : ThaiCERT) เป็นหน่วยงานหลักของสำนักความมั่นคงปลอดภัย ที่ทำหน้าที่ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Incident Response) ให้การสนับสนุนที่จำเป็นและคำแนะนำในการแก้ไขภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารและเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณชน ตลอดจนทำการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือและแนวทางต่างๆ ในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานภายในที่สำคัญ เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจการให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานรัฐและประชาชนทั่วไป เช่น

  • ระบบ Private Cloud สำหรับระบบงานของไทยเซิร์ต
  • ระบบตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์บนเว็บไซต์สำคัญ
  • ระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคามสารสนเทศหน่วยงานของรัฐ
  • การซักซ้อมรับมือภัยคุกคามหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานด้านการเงินการธนาคาร
  • ระบบตรวจสอบและประเมินช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
  • ระบบบริการแจ้งข้อมูลภัยคุกคามให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP) อัตโนมัติ
  • การฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการรับรองสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ iSEC ของประเทศไทย