email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 23.08.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 2288

ETDA เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยดังของโลก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกฎหมายไซเบอร์


ในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิต ทั้งยังพัฒนาไม่หยุดนิ่ง ทุกคนต้องตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ ในส่วนของกฎหมายก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเช่นกัน

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Digital Law Digital Content for Thailand 4.0 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมงานพูดคุยเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยน แปลงด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 เห็นความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมสิทธิในการใช้สื่อดิจิทัลหรือ Digital Content ซึ่งจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและการกำกับดูแลที่เหมาะสม ได้จัดงานครั้งนี้เพื่อให้นักกฎหมาย ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ สตาร์ตอัป และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย โดยทาง ETDA ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Urs Gasser, Executive Director of Berkman Center for Internet & Society, Harvard University ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไซเบอร์มาพูดถึงทิศทางของกฎหมายไซเบอร์ในแต่ละประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย พร้อมคำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งมิตินโยบาย กฎหมาย รวมทั้งแนวคิดสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น IoT, AI พร้อมหาทางออกร่วมกันเพื่อให้เกิดกฎหมายหรือแนวทางรองรับและทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสัมมนาเกี่ยวกับความสำคัญของ Creative Commons หลักการที่ส่งเสริมกฎหมายลิขสิทธิ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ Soft Law ที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับยุค Sharing Culture เพื่อให้ผู้สร้างสรรรค์ผลงานหรือ Content Creator มีเครื่องมือในการดูแล Content ของตน และเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ถึงสิทธิหรือเงื่อนไขในการใช้งาน Content นั้น โดยเฉพาะในยุคที่ Digital Content เป็น Product และ Tool ที่มีมูลค่า โดยได้รับเกียรติจาก Mrs.Jane Park, Director of Platforms and Partnership แห่ง Creative Commons.org เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิกหรือกดที่ชื่อเอกสาร)
หัวข้อ "Creative Commons and potential applications of Creative Commons for Thailand" by Ms.Jane Park 

หัวข้อ "The Impact of Law and Regulation on Digital Technologies in Thailand" by Prof. Dr. Urs Gasser

ดูคลิปย้อนหลัง (คลิกหรือกดที่ชื่อคลิป)
พิธิเปิดโดย ผอ.ETDA และหัวข้อ "Creative Commons and potential applications of Creative Commons for Thailand" by Ms.Jane Park 

Panel Discussion หัวข้อ "Creative Commons จะเดินหน้าอย่างไรในยุค Thailand 4.0"