the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.05.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 26.05.2020 | อ่าน 1300

(ประกาศเปลี่ยนแปลง) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ตามที่ได้มีการกำหนดวันและเวลาการเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นั้น

เนื่องจากคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ มีเพียง 2 ราย คือ (1) นางสุรางคณา  วายุภาพ และ (2) นายประชา  ตันเสนีย์ เพื่อเป็นการกระชับกรอบระยะเวลาการสรรหา จึงได้หารือกับผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ทั้ง 2 รายและเห็นชอบร่วมกันแล้วในการปรับเปลี่ยนวันและเวลาการเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ดังนั้น คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ขอประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาการเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจากปัจจุบันไปสู่ 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” (นำเสนอ 20 นาที) จากที่กำหนดไว้เดิมเป็นวันและเวลาใหม่ ดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

วันที่

เวลา

1

นางสุรางคณา  วายุภาพ

8 มิถุนายน 2558

16.00 น.

2

นายประชา  ตันเสนีย์

8 มิถุนายน 2558

17.00 น.

 

ให้ผู้มีสิทธิมารายงานตัวก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ไม่น้อยกว่า 15 นาที ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ห้องรับรอง ชั้น 22 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02 123 1234

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์

                                    ประกาศ ณ วันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

ดาวน์โหลด ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)