the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 21.05.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 26.05.2020 | อ่าน 731

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

--------------------------------------------

 

                        ตามที่ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นั้น

                        บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการพิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครของบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศดังกล่าวข้างต้น เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจากปัจจุบันไปสู่ 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” (นำเสนอ 20 นาที) โดยกำหนดวันและเวลาการเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

วันที่

เวลา

1

นางสุรางคณา  วายุภาพ

28 มิถุนายน 2558

09.30 น.

2

นายประชา  ตันเสนีย์

28 มิถุนายน 2558

10.30 น.

 

                        ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์มารายงานตัวพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้ารับสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตามวันและเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุม Brain Storming ชั้น 22 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02 123 1234

                        ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์มาก่อนเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 15 นาที และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

                        ประกาศ ณ วันที่    21    พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

 

ดาวน์โหลด ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)