the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.08.2018 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 17.10.2019 | อ่าน 1580

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2562

ลำดับที่

รายการสัญญา

ดาวน์โหลด

1

จ้างเหมาบริการผู้จัดการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC)  โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
2

จ้างเหมาจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศ (Policy Maker) โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
3

จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
4

จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่อง Digital Economy รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Soft Infrastructure โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสาร
5

จ้างเหมาจัดทำข้อมูลแนวทางการจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริมด้าน Digital Content ของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสาร
6

จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

7

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) สำหรับบริการ ThaiCERT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

8

จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

9

จ้างออกแบบพื้นที่สำนักงาน ขั้น ๑๕ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร

10

เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ NRCA แห่งที่ ๑ ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
11

เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ NRCA แห่งที่ ๒ ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

12

จ้างเหมาออกแบบ จัดทำสื่อดิจิทัล และประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
13

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

14

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ส่วนกระบวนการบริหารจัดการแบบฟอร์มและการเรียกใช้งานแบบฟอร์มในขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

15

ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ WAF และอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
16

ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ภายใต้การดูแลของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
17

จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ e-Commerce week 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​

เอกสาร
18

จ้างเหมาบริการจัดประชุม Symposium ระดับนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
19

จ้างผู้ให้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC (Call Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
20

จ้างซ่อมแซม แก้ไข ป้ายชื่อหน่วยงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
21

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
22

ซื้อบริการ Package LINE@ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสาร
23

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน 2018 FIDO Taipei Seminar โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
24

จ้างอบรม ISO 17025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
25

จ้างที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้านกฎหมายมหาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
26

ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบ NRCA  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
27

จ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขององค์กร โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
28

จ้างเหมาบริการกิจกรรมมาสคอตองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

29

จ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของ สพธอ. ภาคภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

30

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

31

ต่ออายุโดเมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

32

ซื้อใบรับประกัน บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งาน โปรแกรมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน และโปรแกรมบริหารส่วนกลางสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

33

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่านงาน Lnw Event 2018  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

34

ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสาร
35

เช่าใช้บริการจอสัมผัส (Touchscreen) สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

36

ซื้อใบรับประกันซอฟต์แวร์ K2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
37

จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
38

ซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
39

จ้างเหมาบริหารจัดการบูทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
40

จ้างบำรุงรักษาห้องศูนย์ความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
41

จ้างจัดทำกรอบการประเมินและให้คะแนนระดับความมั่นคงปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
42

จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
43

ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Ask Dom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
44

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงช่องโหว่ของเว็บไชต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
45

เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ ๑ ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS

เอกสาร
46

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒  ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS

เอกสาร
47

เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ ๒ ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS

เอกสาร
48

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการสำหรับโครงการ Thailand NRCA

เอกสาร
49

จ้างเหมาบริการจัดงาน e-Commerce Week โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
50

ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
51

เช่าใช้บริการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน

เอกสาร
52

จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

เอกสาร
53

ซื้อประกันบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

เอกสาร
54

ซื้อใบรับประกันระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
55

จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป

เอกสาร
56

ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล

เอกสาร
57

จ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เอกสาร
58

จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562ในเว็บไซต์ สพธอ.

เอกสาร
59

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)

เอกสาร
60

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562)

เอกสาร
61

ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX

เอกสาร
62

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

เอกสาร
63

ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

เอกสาร
64

เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 1

เอกสาร
65

เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 2

เอกสาร
66

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) วงจรที่ 1

เอกสาร
67

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) วงจรที่ 2

เอกสาร
68

จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

เอกสาร
69

จ้างจัดการแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
70

จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์หนังสือกฏหมายดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
71

จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก (Proactive Cyber Defense)

เอกสาร
72

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
73

จ้างจัดพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร
74

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำปี 2563

เอกสาร
75

ซื้อวัสดุห้องน้ำ

เอกสาร
76

เช่าบริการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data)

เอกสาร
77

จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในโครงสร้าง Thailand NRCA ตามมาตรฐานสากล

เอกสาร
78
จ้างเหมาจัดประชุมนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้ง ๑๒ (The ๑๒th ASEAN-Japan Cybersecurity Policy Meeting)
เอกสาร
79

จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4

เอกสาร

 

 

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2561

ลำดับที่

รายการสัญญา

ดาวน์โหลด

1

จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของโครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

2

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ UNSPSC Data Interoperability ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

3

จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ e-HRM เพื่อเชื่อมโยงการยืนยันตัวตนผ่าน Federation Proxy ของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
4

ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ภายใต้การดูแลของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

5

จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือกิจกรรมประกอบการอบรม และการอบรมในโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

6

จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในโครงสร้าง Thailand NRCA ตามมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

7

จ้างเหมาบริการโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC จากโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล (Enterprise Service Bus) และฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle Database) ไปยังซอฟต์แวร์แบบเปิด ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

8

ซื้อใบรับประกันอายุการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Splunk Enterprise) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

9

ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นอาคารสำนักงานใหญ่ของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

10

จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช.ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

11

ซื้อการ์ดกราฟฟิกสำหรับระบบ Mixed Reality ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

12

ซื้อหน่วยบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network Attached Storage: NAS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสาร

13

จ้างซ่อมครุภัณฑ์สารสนเทศของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสาร

14

ซื้อสิ่งของสำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและใช้ในโอกาสสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

15

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

16

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน The Report Thailand 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

17

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

18

ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

19

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

20

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

21

เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

22

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ส่วนงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

23

จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

24

ซื้อกระดาษ A4 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร

25

จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
26 จ้างพิมพ์ ThaiCERT Annual Report เอกสาร
27 จ้างเหมาจัดประชุมนโยบายด้านความมั่นคงฯ เอกสาร
28 จ้างขนย้ายอุปกรณ์จากศูนย์สำรองของ Thailand NRCA พร้อมติดตั้ง เอกสาร