email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 29.09.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 6744

Value of e-Commerce Survey in Thailand


          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ และเห็นความสำคัญในการจัดทำข้อมูลมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดทำโครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (ecommerce) นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 
          เพื่อให้รัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด แสวงหาเทคนิคใหม่ๆ ในการเพิ่มยอดขายเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิง การศึกษาต่อยอด เปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไร เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

 

รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี
2559
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560


หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน web site ของ สพธอ. ได้ที่ https://www.etda.or.th/documents-for-download.html

 

รหัสตาราง ชื่อตาราง ดาวน์โหลด ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
etda-ecs-57-01 ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557 จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (ไม่รวม e-Auction) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-57-02 ร้อยละของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557 จำแนกตามการเปิดให้บริการช่องทางการชำระเงินออนไลน์ 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-57-03 ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557 จำแนกตามประเภทผู้ประกอบการ (ไม่รวม e-Auction) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-57-04 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557 จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (ไม่รวม e-Auction) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-58-01 ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (ไม่รวม e-Auction) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-58-02 ร้อยละของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 จำแนกตามการเปิดให้บริการช่องทางการชำระเงินออนไลน์ 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-58-03 ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 จำแนกตามประเภทผู้ประกอบการ (ไม่รวม e-Auction) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-58-04 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (ไม่รวม e-Auction) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-58-05 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 รายอุตสาหกรรม จำแนกตามช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ของผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs (ไม่รวม e-Auction) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-59-01 ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-59-02 ร้อยละของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 จำแนกตามการเปิดให้บริการช่องทางการชำระเงินออนไลน์ 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-59-03 ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 จำแนกตามประเภทผู้ประกอบการ (ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-59-04 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) 29 ก.ย. 2560
etda-ecs-59-05 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 รายอุตสาหกรรม จำแนกตามช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ของผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs (ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) 29 ก.ย. 2560