email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 10 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 5 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 0 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 9 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

2

จ้างเหมาบริการระบบ Chatbot สำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC)

26 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)

9 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

3

ซื้อใบรับประกันระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10 ม.ค. 2562
(รายละเอียด)

 1 มี.ค.2562
(รายละเอียด)

 19 มี.ค.2562
(รายละเอียด)

 19 มี.ค.2562
(รายละเอียด)

4

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Office 365

28 ธ.ค. 2561
(รายละเอียด)

6 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

 

19 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

19 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

5

ซื้อใบรับประกันระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log และใบรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูง

28 ธ.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)
 

25 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)

25 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)

7 มี.ค. 2562
(รายละเอียด)

6

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูง

10 ม.ค. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.พ. 2562

(รายละเอียด)

07 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

07 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

7

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน  5 คัน

19 ธ.ค. 2561
(รายละเอียด)

8 ม.ค. 2562

(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2562

(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2562

(รายละเอียด)

30 มกราคม 2562

(รายละเอียด)

8

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศของ สพธอ.

1 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

23 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 2561
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 2561
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 2561
(รายละเอียด)

9

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions ครั้งที่ 2

10 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

17 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

15 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

10

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมลของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

25 เม.ย. 2561
(รายละเอียด)

18 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานประชุม The 37th AFACT Mid-term 2019 พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม 11 ก.ค. 2562
(รายละเอียด)
2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และเซตอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่องานออกแบบ 17 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)
3 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ (1212 OCC) 17 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)
4 จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้บุคคลทั่วไป 5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)
5 จ้างบริหารโครงการตกแต่งภายในสำนักงาน ชั้น 15 1 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)
6 จ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย 29 มี.ค. 2562
(รายละเอียด)
7 จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล 26 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)
8 ซื้อประกันบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล 26 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)
9 จ้างเหมาบริการระบบ Chatbot สำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) 26 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)