email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 30 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 4 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 24 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 2 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 40 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

ร่างประกาศ
11  ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

2

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server),โปรแกรมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนโปรแกรมบริหารส่วนกลางสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมติดตั้ง

26 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

7  ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

11  ก.ย. 2560

(รายละเอียด)

11  ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

3

จัดซื้ออุปกรณ์ Hardware Security Module (HSM) สำหรับโครงการ Thailand NRCA พร้อมติดตั้ง

26 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

7  ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

14  ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

14  ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

14  ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

4

จ้างผู้ให้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน 1212 (call center) ปี 2560

26 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)

26 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

 

 

7 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

7 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

5

สอบราคาซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นอาคารสำนักงานใหญ่ของ สพธอ.

19 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

27 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

6

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน

13 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

17 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

31 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

7

สอบราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย ( Firewall )

21 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)

3 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

19 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

19 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

26 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

8

ซื้อการบริการการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ ADSS Timestamping Authority (TeDA Time) และ ADSS Long-Term Archiving and Notary Service (TeDA Safe)

13 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)

13 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)

17 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

17 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

17 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

9

จ้างบริการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ สพธอ.

15 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

 

5 พ.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 พ.ค.2560

(รายละเอียด)

27 พ.ค. 2560

(รายละเอียด)

10

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

20 มี.ค. 2560   
(รายละเอียด

31 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

 

30 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

7 เม.ย. 2560
(รายละเอียด)

11

สอบราคาซื้อสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล พร้อมบริการในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านมาตรฐาน

9 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

12

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
(ThaiCERT Government Monitoring System)

7 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

17 มี.ค. 60

(รายละเอียด)

27 มิ.ย 60

(รายละเอียด)

27 มิ.ย 60

(รายละเอียด)

31 มี.ค 60

(รายละเอียด)

13

ซื้อซอฟต์แวร์ Enterprise Service Bus (ESB) พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

16 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

2 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

10 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

10 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

28 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

14

จัดซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักความมั่นคงปลอดภัยของ สพธอ. (Maintenance Agreement)

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

1 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

15

จ้างตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ช่องโหว่ของเว็บไซต์

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

16

จ้างบำรุงรักษาและการสนับสนุนการใช้งานครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบเสมือนจริง (Tele Presence System) และหัวเครื่อง IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

2 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

9 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

17

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศของ สพธอ.

23 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

9 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

18

จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ภายใต้โครงการ e-Tax Invoice (Flagship) ครั้งที่ ๒

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

29 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

19

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

21 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

22 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

 

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
28 ธ.ค. 2559

(รายละเอียด)

4 ม.ค. 60
(รายละเอียด)

4 ม.ค. 60
(รายละเอียด)

28 ธ.ค. 59
(รายละเอียด)

20

ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับโครงการ Thailand NRCA พร้อมติดตั้ง

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

ประกาศ
27 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

 

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
8 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

21

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSCภายใต้โครงการ UNSPSC (Flagship)

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)


26 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

22

จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

20 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

20 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

19 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

19 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

23

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำ Digital Content และกิจกรรมในรูปแบบ Viral Marketing เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางออนไลน์ไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

4 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

4 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

21 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

24

จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งและพัฒนาบริการประทับรับรองเวลาและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว เพื่อรองรับโครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

13 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

13 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

 

13 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

28 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

 

25

จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ภายใต้โครงการ     e-Tax Invoice (Flagship)

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

2 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

29 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

26

สอบราคาเช่าบริการเครื่องพิมพ์และระบบบริหารจัดการสิ่งพิมพ์ (Printing Solution) จำนวน 5 เครื่อง

21 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

28 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

18 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

27

จ้างจัดสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดทำและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙

29 ส.ค. 2559
(รายละเอียด)

ประกาศ
19 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

11 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

28

จ้างเหมาบริการพัฒนาเนื้อหาและจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์แก่สมาชิกร้านค้า www.thaiemarket.com และสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม SMEs GO ONLINE ไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

1 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

ประกาศ

1 ก.ย. 2559

(รายละเอียด)

ประกาศ

17 ต.ค. 2559

(รายละเอียด)

29

ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทำธุรกรรมทางออนไลน์ (1212  OCC ) ไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

15 มิ.ย. 2559
(รายละเอียด)

15 มิ.ย. 59
(รายละเอียด)

30

จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

9 มี.ค. 2559
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2559
(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2561 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
2 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ความเร็ว 100/20 Mbps 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
4 จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
5 จ้างเหมาบริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ สพธอ. 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
6 จ้างทำบูธนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Thailand Digital Big Bang 2017 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
7 จ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพในการค้าออนไลน์ 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
8 จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation ปีงบประมาณ 2560 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
9 จ้างเหมาบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
10 ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
11 ซื้อบริการบอกรับฐานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
12 ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 300 สิทธิ์ 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
13 จ้างที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้านกฎหมายมหาชน 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
15 ซื้อวัสดุสำนักงานผ่านระบบ Online Catalogue 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
16 ซื้อวัสดุสำหรับห้องน้ำ 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
17 จ้างเหมาบริการการดูแลรักษางานระบบ M&E ชั้น 20,21 และ 22 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
18 ซื้อกระดาษ A4 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
19 จ้างที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
20 จ้างที่ปรึกษาของ สพธอ. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
21 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำสื่อในรูปแบบวีดีโอ Animation หรือวิดีทัศนเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
22 จ้างพิมพ์รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ (ภาคภาษาไทย) 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
23 จ้างพิมพ์รายงานการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี ๒๕๖๐ (ภาคภาษาไทย) 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
24 จ้างจัดกิจกรรมงานแถลงข่าว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี ๒๕๖๐ 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
25 จ้างพิมพ์รายงานการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2559 (ภาคภาษาอังกฤษ) 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
26 จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
27 จ้างเหมาบริการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
28 จ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ สพธอ. 22 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
29 จ้างล่ามแปลภาษาในงานสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Digital content ในประเทศไทย 21 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
30 จ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 21 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
31 จ้างสนับสนุนตรวจประเมินผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในโครงสร้าง Thailand NRCA ตามมาตรฐานสากล 17 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
32 จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน eGovernment Forum 2017 และ Digital Social Innovation 2017, August Series 2017 15 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
33 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน 11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
34 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ในรูปแบบ Online Marketing 8 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)
35 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาด และกระตุ้นการซื้อขายออนไลน์ประจำปี 2560 31 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
36 ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบสำรองข้อมูลสำหรับศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล สำนักความมั่นคงปลอดภัยของ สพธอ. 26 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
37 ซื้อใบรับประกันอายุการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Splunk Enterprise) 26 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
38 จัดซื้ออุปกรณ์ Hardware Security Module (HSM) สำหรับโครงการ Thailand NRCA พร้อมติดตั้ง 26 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
39 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server),โปรแกรมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนโปรแกรมบริหารส่วนกลางสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมติดตั้ง 26 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
40 จ้างผู้ให้บริการศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน ๑๒๑๒ (Call Center) ระยะสั้น ปี ๒๕๖๐ 25 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)