email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 5 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 2 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 1 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 23 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

10 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

2

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

3

ซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล (Backup Tool) ระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

 

25 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

25 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

8 พ.ย. 2560

(รายละเอียด)

4

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

22 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

5 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

5 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

12 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

5

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ด้าน e-Commerce 20 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
2 จ้างดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเด็ก และเยาวชน ผ่านงาน SIGGRAPH Asia 2017 14 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
3 เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) 10 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
4 เช่าใช้บริการ Internet Leased Line สารสนเทศ 10 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
5 จ้างเหมาจัดทำ Directory ผู้ประกอบการ e-Commerce และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ภายใต้โคตรงการ SMEs Go online ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเราดูแล 9 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
6 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
7 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์แก่สมาชิกผ่าน www.Thaiemarket.com 3 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
8 จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้าง Awareness และการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Government) 3 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
9 จ้างสนับสนุนการทำงานของส่วนงานกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด สำนักพัฒนาองค์กร 2 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
10 จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการงานวิชาการเป็นข้อมูลการทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร 30 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
11 จ้างเหมาจัดทำข้อมูลแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 30 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
12 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Digital Content 27 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
13 จ้างพิมพ์ ThaiCERT Annual Report และ คู่มือการจัดตั้งซีเซิร์ต (CSIRT) 25 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
14 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
15 ซื้อหลอดภาพสำหรับเครื่องฉายภาพทดแทนของเดิมที่หมดอายุ 24 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
16 จ้างเหมาบริการพื้นที่จัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 24 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
17 จ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำการจัดงาน ภายใต้โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability 24 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
18 จ้างเหมาจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 16 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
19 ซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล (Backup Tool) ระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
20 ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในโอกาสสำคัญและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 9 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
21 จ้างจัดทำสมุดบันทึกประจำปีเพื่อใช้ในโอกาสสำคัญและการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร 9 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
22 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและเครื่อง IP Phone สารสนเทศ 29 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)
23 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2559 ของ สพธอ. ภาคภาษาไทย 28 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)