email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 25 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 4 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 19 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 2 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 23 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน

13 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

17 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

2

สอบราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย ( Firewall )

21 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)

3 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

19 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

19 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

3

ซื้อการบริการการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ ADSS Timestamping Authority (TeDA Time) และ ADSS Long-Term Archiving and Notary Service (TeDA Safe)

13 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)

13 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)

17 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

17 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

17 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)

4

จ้างบริการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ สพธอ.

15 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

 

5 พ.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 พ.ค.2560

(รายละเอียด)

27 พ.ค. 2560

(รายละเอียด)

5

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

20 มี.ค. 2560   
(รายละเอียด

31 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

 

30 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

7 เม.ย. 2560
(รายละเอียด)

6

สอบราคาซื้อสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล พร้อมบริการในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านมาตรฐาน

9 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

7

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
(ThaiCERT Government Monitoring System)

7 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

17 มี.ค. 60

(รายละเอียด)

27 มิ.ย 60

(รายละเอียด)

27 มิ.ย 60

(รายละเอียด)

31 มี.ค 60

(รายละเอียด)

8

ซื้อซอฟต์แวร์ Enterprise Service Bus (ESB) พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

16 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

2 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

10 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

10 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

28 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

9

จัดซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักความมั่นคงปลอดภัยของ สพธอ. (Maintenance Agreement)

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

1 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

10

จ้างตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ช่องโหว่ของเว็บไซต์

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

11

จ้างบำรุงรักษาและการสนับสนุนการใช้งานครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบเสมือนจริง (Tele Presence System) และหัวเครื่อง IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

2 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

9 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

12

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศของ สพธอ.

23 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

9 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

13

จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ภายใต้โครงการ e-Tax Invoice (Flagship) ครั้งที่ ๒

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

29 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

14

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

21 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

22 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

4 ม.ค. 60
(รายละเอียด)

4 ม.ค. 60
(รายละเอียด)

28 ธ.ค. 59
(รายละเอียด)

15

ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับโครงการ Thailand NRCA พร้อมติดตั้ง

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

ประกาศ
27 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

16

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSCภายใต้โครงการ UNSPSC (Flagship)

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)


26 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

17

จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

20 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

20 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

19 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

19 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

18

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำ Digital Content และกิจกรรมในรูปแบบ Viral Marketing เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางออนไลน์ไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

4 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

4 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

21 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

19

จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งและพัฒนาบริการประทับรับรองเวลาและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว เพื่อรองรับโครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

13 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

13 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

 

13 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

28 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

 

20

จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ภายใต้โครงการ     e-Tax Invoice (Flagship)

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

2 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

29 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

21

สอบราคาเช่าบริการเครื่องพิมพ์และระบบบริหารจัดการสิ่งพิมพ์ (Printing Solution) จำนวน 5 เครื่อง

21 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

28 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

18 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

22

จ้างจัดสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดทำและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙

29 ส.ค. 2559
(รายละเอียด)

ประกาศ
19 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

11 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

23

จ้างเหมาบริการพัฒนาเนื้อหาและจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์แก่สมาชิกร้านค้า www.thaiemarket.com และสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม SMEs GO ONLINE ไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

1 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

ประกาศ

1 ก.ย. 2559

(รายละเอียด)

ประกาศ

17 ต.ค. 2559

(รายละเอียด)

24

ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทำธุรกรรมทางออนไลน์ (1212  OCC ) ไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

15 มิ.ย. 2559
(รายละเอียด)

15 มิ.ย. 59
(รายละเอียด)

25

จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

9 มี.ค. 2559
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2559
(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 ซื้อใบรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 20 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
2 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล และโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายของ สพธอ. ไปยังเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
3 จ้างจัดทำ Brochure ประชาสัมพันธ์พร้อมใบสมัครโครงการส่งเสิรมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี ๒๕๖๐ 13 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
4 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อการศึกษาด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ SM ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 13 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
5 จ้างพัฒนาระบบสารเทศเพื่อเป็นระบบสำรองสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการสำหรับโครงการ SMEs Go Online 13 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
6 จ้างประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 13 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
7 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน 13 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
8 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เทียบเวลา (NTP) 5 ก.ค. 2560
(รายละเอียด)
9 จ้างผู้ให้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน 1212 (Call Center) ปี 2560 26 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
10 จ้างเหมาบริการเพื่อกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ SMEs ปี 2560 22 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
11 จ้างเหมาดำเนินงานเพื่อจัดการโครงการ Cybersecurity week ภายใต้โครงการ CERT Readiness 22 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
12 ซื้ออุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย (Firewall) 21 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
13 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบค่าความครบถ้วนถูกต้องสำหรับไฟล์ต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Integrity Tool) 20 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
14 ซื้อบริการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX 20 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
15 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ Cyber Threats 2016 16 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
16 จ้างจัดงานสัมมนา Thailand Cybersecurity Week 2017 15 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
17 ซื้อการบริการการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ ADSS Timestamping Authority (TeDA Time) และ ADSS Long-Term Archiving and Notary Service (TeDA Safe) 13 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
18 จัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
19 ซื้อลิขสิทธิ์รูปภาพ Stock Photo ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560 6 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
20 ซื้อบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด (Open-Source) 1 มิ.ย. 2560
(รายละเอียด)
21 จ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และกิจกรรมการสร้างโอกาสทางการตลาด และกระตุ้นการซื้อขายออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๐ 31 พ.ค. 2560
(รายละเอียด)
22 จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย 31 พ.ค. 2560
(รายละเอียด)
23 ขอขยายอายุการสนับสนุนการใช้งาน (Maintenance agreement) ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจหาช่องโหว่ของ Web Application 31 พ.ค. 2560
(รายละเอียด)