email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 24 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 0 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 20 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 4 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 12 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศของ สพธอ.

1 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

23 พ.ค. 25ุ61
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 25ุ61
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 25ุ61
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 25ุ61
(รายละเอียด)

2

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions ครั้งที่ 2

10 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

17 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

15 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

3

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมลของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

25 เม.ย. 2561
(รายละเอียด)

18 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

4

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทภาพ เสียงและวิดีโอ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

10 เม.ย. 2561
(รายละเอียด)

10 เม.ย. 2561

(รายละเอียด)

7 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

7 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

7 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

5

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

28 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

20 เม.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

6

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับการเชื่อมต่อของมัลแวร์ผ่านการเชื่อมต่อกับบริการโดเมนเนม ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

28 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

12 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

12 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

21 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

7

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูงและระบบป้องกันการโจมตี DNS ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

27 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

20เม.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

8

ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บแอปพลิเคชั่น ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

26 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

20 เม.ย.2561
(รายละเอียด)

10 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

10 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

30 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

9

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

23 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

16 พ.ค.2561

(รายละเอียด)

26 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

26 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

26 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

10

ประกาศซื้ออุปกรณ์ (Firewall) สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

2 มี.ค. 2561 

(รายละเอียด)

20 มี.ค. 2561 

(รายละเอียด)

20 มี.ค. 2561 

(รายละเอียด)

27 มี.ค. 2561 

(รายละเอียด)

11

ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.พ. 2561
(รายละเอียด)

ประกวดราคา

22 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561

(รายละเอียด)

9 มี.ค. 2561

(รายละเอียด)

9 มี.ค. 2561

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2561

(รายละเอียด)

12

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

2 ก.พ. 2561

(รายละเอียด)

22 ก.พ. 2561

(รายละเอียด)

22 ก.พ. 2561

(รายละเอียด)

22 ก.พ. 2561

(รายละเอียด)

13

ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด (Open-Source) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

5 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

5 ม.ค. 2560

(รายละเอียด)

7 ธ.ค. 2560

(รายละเอียด)

7 ธ.ค. 2560

(รายละเอียด)

31 ม.ค. 2561

(รายละเอียด)

14

งานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน

10 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

10 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

29 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

29 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

29 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

15

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconverge และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 ก.พ. 2561
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

19 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

16

ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด (Open-Source) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

5 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

31 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

17

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

25 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

20 ก.พ.. 2561
(รายละเอียด)

18

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System)

ในส่วนระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อมทั้งบริการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

25 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

22 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

22 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

2 ก.พ. 2561
(รายละเอียด)

19

ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด (Open-Source) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

24 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

7 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

7 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

8 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

20

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

10 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

21

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

22

ซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล (Backup Tool) ระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

 

25 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

25 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

8 พ.ย. 2560

(รายละเอียด)

23

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

22 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

5 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

5 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

12 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

24

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน August Series 2018 6 ส.ค. 2561
(รายละเอียด)
2 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ WAF และอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 1 ส.ค. 2561
(รายละเอียด)
3 จัดจ้างพิมพ์ข่าวสั้นและบทความ Cyber Threats 2017 20 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)
4 จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช.ระยะที่ ๓ 16 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)
5 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเพื่อจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Online Mega Sale 2018) 16 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)
6 จ้างออกแบบพื้นที่สำนักงาน ชั้น 15 12 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)
7 ซื้อใบรับประกันอายุการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Splunk Enterprise) 11 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)
8 จ้างที่ปรึกษาสำรวจการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)
9 จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น 4 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)
10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานตัดต่อวิดิทัศน์และ Tablet 4 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)
11 ซื้อบริการ Stock Photo ประกอบการจัดทำสื่อการถ่ายทอดความรู้ในโครงการ Internet for Better Life และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 28 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
12 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของโครงการ e-Trade Facilitation 26 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)