the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 12 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 0 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 10 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 2 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 6 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูง (ครั้งที่ 2)

10 มี.ค. 2562
(รายละเอียด)

28 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)

14 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

14 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 ก.ค. 2562
(รายละเอียด)

2

ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น 15

11 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
14 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)


 

ประกาศ
4 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
4 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
5 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

3

จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

26 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

4

จ้างเหมาบริการระบบ Chatbot สำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC)

26 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)

9 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

24 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

24 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ค. 2562
(รายละเอียด)

24 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)

5

ซื้อใบรับประกันระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10 ม.ค. 2562
(รายละเอียด)

 1 มี.ค.2562
(รายละเอียด)

 19 มี.ค.2562
(รายละเอียด)

 19 มี.ค.2562
(รายละเอียด)

 3 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

6

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Office 365

28 ธ.ค. 2561
(รายละเอียด)

6 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

 

19 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

19 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

29 เม.ย. 2562

(รายละเอียด)

7

ซื้อใบรับประกันระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log และใบรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูง

28 ธ.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)
 

25 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)

25 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)

7 มี.ค. 2562
(รายละเอียด)

8

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูง

10 ม.ค. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.พ. 2562

(รายละเอียด)

07 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

07 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

07 พ.ค. 2562

(รายละเอียด)

9

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน  5 คัน

19 ธ.ค. 2561
(รายละเอียด)

8 ม.ค. 2562

(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2562

(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2562

(รายละเอียด)

30 มกราคม 2562

(รายละเอียด)

10

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศของ สพธอ.

1 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

23 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 2561
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 2561
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 2561
(รายละเอียด)

11

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions ครั้งที่ 2

10 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

17 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

15 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

12

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมลของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

25 เม.ย. 2561
(รายละเอียด)

18 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างเหมาบริการพัฒนาศักภาพและ Directory ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและ digital workforce 6 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)
2 ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Data Visualization 15 ก.ค. 2562
(รายละเอียด)
3 จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซี่ยน-ญี่ปุ่น ระยะที่ 2 5 ก.ค. 2562
(รายละเอียด)
4 จ้างผลิตถุงกันน้ำ 1 ก.ค. 2562
(รายละเอียด)
5 จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน 6 เครื่อง และ Tablet 1 เครื่อง 26 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)
6 จ้างเผยแพร่เนื้อหาของโครงการ Internet for Better Life บนสื่อออนไลน์ 25 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)