email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 24 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 3 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 17 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 4 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 18 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศของ สพธอ. เริ่มเผยแพร่วันที่ 13 มิถุนายน 2561

1 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

23 พ.ค. 25ุ61
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 25ุ61
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 25ุ61
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 25ุ61
(รายละเอียด)

2

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions ครั้งที่ 2

10 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

17 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

15 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

3

ประกาศ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมลของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions เริ่มเผยแพร่วันที่ 18 มิย. – 2 กค. 61

25 เม.ย. 2561
(รายละเอียด)

18 มิ.ย.61
(รายละเอียด)

4

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทภาพ เสียงและวิดีโอ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

10 เม.ย. 2561
(รายละเอียด)

10 เม.ย. 2561

(รายละเอียด)

7 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

7 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

7 มิ.ย. 2561

(รายละเอียด)

5

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

28 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

20 เม.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

6

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับการเชื่อมต่อของมัลแวร์ผ่านการเชื่อมต่อกับบริการโดเมนเนม ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

28 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

12 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

12 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูงและระบบป้องกันการโจมตี DNS ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

27 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

20เม.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

8

ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บแอปพลิเคชั่น ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

26 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

20 เม.ย.2561
(รายละเอียด)

10 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

10 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

30 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

9

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

23 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

ประกวดราคา

16 พ.ค.2561

(รายละเอียด)

10

ประกาศซื้ออุปกรณ์ (Firewall) สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

2 มี.ค. 2561 

(รายละเอียด)

20 มี.ค. 2561 

(รายละเอียด)

20 มี.ค. 2561 

(รายละเอียด)

27 มี.ค. 2561 

(รายละเอียด)

11

ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.พ. 2561
(รายละเอียด)

ประกวดราคา

22 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561

(รายละเอียด)

9 มี.ค. 2561

(รายละเอียด)

9 มี.ค. 2561

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2561

(รายละเอียด)

12

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

2 ก.พ. 2561

(รายละเอียด)

22 ก.พ. 2561

(รายละเอียด)

22 ก.พ. 2561

(รายละเอียด)

22 ก.พ. 2561

(รายละเอียด)

13

ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด (Open-Source) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

5 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

5 ม.ค. 2560

(รายละเอียด)

7 ธ.ค. 2560

(รายละเอียด)

7 ธ.ค. 2560

(รายละเอียด)

31 ม.ค. 2561

(รายละเอียด)

14

งานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน

10 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

10 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

29 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

29 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

29 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

15

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconverge และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2561

18 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 ก.พ. 2561
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

19 มี.ค. 2561
(รายละเอียด)

16

ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด (Open-Source) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

5 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

31 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

17

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

25 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

20 ก.พ.. 2561
(รายละเอียด)

18

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System)

ในส่วนระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อมทั้งบริการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

25 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

22 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

22 ม.ค. 2561
(รายละเอียด)

2 ก.พ. 2561
(รายละเอียด)

19

ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด (Open-Source) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

24 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

7 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

7 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

8 ธ.ค. 2560
(รายละเอียด)

20

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

10 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

21

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

27 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

22

ซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล (Backup Tool) ระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

 

25 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

25 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

8 พ.ย. 2560

(รายละเอียด)

23

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

22 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

5 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

5 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

12 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

24

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 ราคากลางเช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เก็บของ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม ๙ อาคารบี ขั้น ๑๕ ในเว็บไซต์ สพธอ. 14 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
2 เช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เก็บของ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม ๙ อาคารบี ขั้น ๑๕ ในเว็บไซต์ 14 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
3 งานจ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์การทำงานของระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 8 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
4 จ้างเหมาจัดงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ. 8 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
5 จ้างเหมาบริกาสถานที่จัดงานสัมมนาและนิทรรศการของ สพธอ. 8 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
6 จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Big Data ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions 8 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
7 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ UNSPSC Data Interoperability ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation 4 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
8 จ้างเหมาจัดทำเครื่องมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม (Team Building) 1 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
9 จ้างพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ข้อมูลที่เก็บในบัตรประชาชนรูปแบบ Smart card 1 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
10 จ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน Federation Proxy 1 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
11 จ้างเหมาบริการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 1 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)
12 เรื่อง จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการในงานนิทรรศการ “พิทักษ์สถาบัน รู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเชียล” 18 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)
13 ราคากลางบนเว็บไซต์ สพธอ. เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 17 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)
14 งานจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้โครงการ CERT Readiness 11 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)
15 ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions ครั้งที่ 2 10 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)
16 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบค่าความครบถ้วนถูกต้องสำหรับไฟล์ต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Integrity Tool) 7 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)
17 ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศของ สพธอ. 1 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)
18 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมลของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2561
(รายละเอียด)