email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


หน้าที่และอำนาจ


แผนขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

 

(แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

 

(หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 ทั้งนี้ สพธอ. จะมีการทบทวนแผนครั้งที่ 2 เพื่อรองรับนโยบายของคณะกรรมการกำกับ และผู้บริหารชุดใหม่ ภายใต้การดำเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา)