the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 

สำนักผู้อำนวยการ

Office of Executive Director

 

 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานเลขานุการคณะกรรมการ
 

สำนักตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit
 • งานตรวจสอบการดำเนินงาน
 • งานตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 
สำนักบริหารกลาง Office of General Administration
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานบริหารพัสดุ
 • งานจัดซื้อ
 
สำนักสารสนเทศ Office of Information Technology

 

 • งานระบบและเครือข่าย
 • งานสถาปัตยกรรมองค์กร
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • งานบริการสารสนเทศ
 • งานบริการ e-Trade Facilitation and e-Authentication
 
สำนักยุทธศาสตร์ Office of Policy and Strategic Affairs

 

 • งานนโยบายและยุทธศาสตร์
 • งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • งาน Transformations
 • งาน Data Bureau for Future Economy and Internet Governance
 
สำนักกฎหมาย Office of Legal Affairs

 

 • งานพัฒนากฎหมาย
 • งานสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
 • งานนิติกรรมสัญญาและข้อบังคับ
 
สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Office of e-Commerce

 

 • งานส่งเสริมและบ่มเพาะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME
 • งานพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • งานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
 
สำนักความมั่นคงปลอดภัย Office of Information Security

 

 • งานไทยเซิร์ต
 • งาน Cybersecurity Coordination Center
 • งานศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์
 • งาน Advance Cybersecurity Skill Development
 
 
สำนักมาตรฐาน Office of Information and Communication Technology Standard

 

 • งานพัฒนามาตรฐาน
 • งานรับรองมาตรฐาน
 
สำนักพัฒนาดิจิทัลเพื่อธุรกิจ Office of Digital Development for Business
 • งาน Business Development and Customer Engagement
 • งาน Digital Transformation
 • งาน Digital Innovation
 
สำนักสื่อสารองค์กร Office of Corporate Communication
 • งานฝึกอบรมและจัดประชุม
 • งานประชาสัมพันธ์และ CSR
 • งานสื่อสร้างสรรค์
 • งานสื่อสารภายใน
 
สำนักพัฒนาองค์กร Office of Organization Development
 • งานกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานบริหารคลังความรู้
 • งานประกันคุณภาพ
 • งานงบประมาณและแผนงาน
 • งาน Performance Management