email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


โครงสร้างองค์กรของ สพธอ. ปี ๒๕๕๙

 

สำนักผู้อำนวยการ

Office of Executive Director

 

 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานเลขานุการคณะกรรมการ
 

สำนักตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit
 • งานตรวจสอบการดำเนินงาน
 • งานตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 
สำนักบริหารกลาง Office of General Administration
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุและจัดซื้อ
 • งานนิติกรรมสัญญาและข้อบังคับ
 
สำนักสารสนเทศ Office of Information Technology

 

 • งานระบบเครือข่าย
 • งานสถาปัตยกรรมองค์กร
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
สำนักยุทธศาสตร์ Office of Strategic

 

 • งานนโยบายและยุทธศาสตร์
 • งานดัชนีและสำรวจ
 • งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • งานวิเทศสัมพันธ์
 
สำนักกฎหมาย Office of Legal Affairs

 

 • งานพัฒนากฎหมาย
 • งานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
 
สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Office of e-Commerce

 

 • งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • งานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
 
สำนักความมั่นคงปลอดภัย Office of Information Security

 

 • งานไทยเซิร์ต
 • งานวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์
 • งานศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์
 • งานพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity
 
สำนักบริการโครงสร้างพื้นฐาน Office of Infrastructure Services

 

 • งานบริการ e-Trade Facilitation
 • งานบริการระบบ e-Authentication
 • งานบริการสารสนเทศ
 
สำนักมาตรฐาน Office of Information and Communication Technology Standard

 

 • งานพัฒนามาตรฐาน
 • งานรับรองมาตรฐาน
 
สำนักพัฒนาธุรกิจ Office of Business Development

 

 • งานวิจัยและนวัตกรรม
 • งานพัฒนาระบบ
 • งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
สำนักโครงการพิเศษ Office of Special Project
 • งานภารกิจพิเศษ
 • งานวางแผนธุรกิจและบริการลูกค้า
 • งานส่วนงานฝึกอบรมและ Open Forum
 • งานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
 • งานพัฒนาธุรกิจ
 • งานสื่อสร้างสรรค์
 
สำนักพัฒนาองค์กร Office of Organization Development
 • งานกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานบริหารคลังความรู้
 • งานประกันคุณภาพ
 • งานงบประมาณและแผนงาน
 • งานบริหารโครงการ
 • งานประเมินองค์กร