email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 11.04.2020 (6 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020

วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิทยาการข้อมูล (Data scientist) และ โปรแกรมเมอร์ สำนักความมั่นคงปลอดภัย (จำนวน 5 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักความมั่นคงปลอดภัยและศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)

2. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาชุดซอฟต์แวร์หรือ Application เพื่อการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย

3. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา Application สำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ : ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ทำงาน

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน แต่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนา application และหากมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น Risk Intelligence, Vulnerability Assessment, Penetration Testing

สมรรถนะเฉพาะงาน

มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน เช่น PHP, Python, Node.JS และ Shell Script

เกณฑ์การประเมิน

-

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email