email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 02.06.2020 (4 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020

ผู้จัดการส่วนงานติดตามและประเมินผล (Performance Management) สำนักพัฒนาองค์กร (จำนวน 1 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

• สามารถวางแผน และดูแลทีมการทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ รายละเอียดของงาน 
• กำกับดูแลงานติดตามและประเมินผลของสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน 
• วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินงานทั้งในระดับแผนงาน/โครงการ และในภาพรวมขององค์กร และบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งมอบงานตามตัวชี้วัดได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 
• รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการ 
• ประสานงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ/แนวทาง การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
• สนับสนุนในกรณีมีโครงการรับจ้างวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานโครงการ) 
• สนับสนุนงานกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรและหน่วยงานกำกับ 
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เพศ ชาย/หญิง 
• อายุ 25 – 40 ปี 
• การศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ประสบการณ์ทำงาน

 มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานของรัฐ/องค์การมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สมรรถนะเฉพาะงาน

• มีทักษะในการสรุปประเด็นและเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม MS Excel และ Power point 
• ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความรู้ด้านแนวทางการบริหารจัดการ 
• ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง 
• ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับ (Communication Skill ) 

 

เกณฑ์การประเมิน

-

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email