the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 18.04.2017 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.09.2019

ผู้จัดการส่วนงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
 • Review literature
 • วิเคราะห์ผล การ mapping ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องในเชิงกลยุทธ์
 • การยกร่างแผนงาน / การระดมความคิดเห็นร่วมกับ Stakeholder ตาแผนงานที่กำหนด
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการเข้าร่วมประชุมในเวทีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลทั้งในส่วนของแผนองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนกระทรวงฯ หรือแผนชาติ รวมถึงข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้องในเวทีระหว่าง
  • จัดเก็บ และบริหารฐานข้อมูล/แผนงาน/เครือข่ายให้ทันสมัยและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน
  • ดำเนินการจัดประชุม สัมมนา ระหว่าง คณะทำงาน/คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (หากมี)
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนด เช่น การสนับสนุนข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเอกสารในเชิงพรรณนา การเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือประชุม เป็นต้น พร้อมสรุปผลที่ได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 • เพื่อสนับสนุนข้อมูล และประสานขอข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กรเพื่อสืบค้นข้อมูล จัดทำข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ
 • จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตที่กำหนด
 • การติดต่อประสานงานเพื่อการเสนอขอความร่วมมือในด้านข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานวิจัย หรือจัดทำแผนฯ
  มาไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ความรู้ด้านการงานวิจัย และจัดทำแผนฯ ในระดับองค์กร และแผนระดับชาติ (มีความรู้พื้นฐานในการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ)
 • ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และการนำเสนอข้อมูล
 • ทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ
 • ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสรุปประเด็นและเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel และ Power point
 • ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง-ดี

ประสบการณ์ทำงาน

-

สมรรถนะเฉพาะงาน

-

เกณฑ์การประเมิน

-

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email