email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 14.11.2018 (4 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 19.03.2019

เจ้าหน้าที่กิจกรรมสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กร (จำนวน 1 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ร่วมนำเสนอรูปแบบและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามรายละเอียด รูปแบบและข้อกำหนดที่วางไว้ ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
 3. สรุปผลการจัดงาน ภายหลังการดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหาในการจัดงานครั้งต่อไป
 4. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนงาน ในสำนัก และในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ :                     ไม่จำกัด

อายุ :                     ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา :         ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน / สถาปัตยกรรม / ออกแบบภายใน / นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสื่อสารองค์กร การแสดงนิทรรศการ การประชุม และ/หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์การออกแบบนิทรรศการ หรือเคยติดต่อประสานงานกับโรงแรม สถานที่จัดประชุม สัมมนาหรือจัดแสดงนิทรรศการ

สมรรถนะเฉพาะงาน

 1. ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดแสดงนิทรรศการ จัดการประชุม
  • การวางแผนและจัดทำแนวคิด
  • การสร้างสรรค์รูปแบบและองค์ประกอบงาน
  • การจัดทำงบประมาณในการจัดงาน
  • การจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • พิสูจน์อักษร ควบคุมคุณภาพการผลิต
 2. ความรู้ความชำนาญด้านการจัดกิจกรรมหรือการบริหารจัดการกิจกรรม
  • การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  • การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

เกณฑ์การประเมิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email