the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 18.05.2018 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 19.05.2019

วิศวกรความมั่นคงปลอดภัย สำนักความมั่นคงปลอดภัย (จำนวน 5 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักความมั่นคงปลอดภัยและศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) เช่น

 • วิเคราะห์และประสานงานเพื่อแก้ไขภัยคุกคามที่ได้รับแจ้ง
 • วิเคราะห์และเผยแพร่การแจ้งเตือนภัยคุกคาม
 • ประสานงานกับหน่วยงานประเภท CERT หรือทีม Security ของหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่ายในการรับมือภัยคุกคาม
 • ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
 • จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้และทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO27001, ISO17025

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและงานสนับสนุนอื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ :                     ไม่จำกัด

อายุ :                     ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา :          ปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจและมีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หากมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Risk Intelligence
 • Vulnerability Assessment
 • Penetration Testing
 • Incident Response
 • Digital Forensics
 • Malware Analysis

ประสบการณ์ทำงาน

สมรรถนะเฉพาะงาน

เกณฑ์การประเมิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email