email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 18.05.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020

วิศวกรความมั่นคงปลอดภัย สำนักความมั่นคงปลอดภัย (จำนวน 1 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักความมั่นคงปลอดภัยและศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) เช่น  

- วิเคราะห์และประสานงานเพื่อแก้ไขภัยคุกคามที่ได้รับแจ้ง 

- วิเคราะห์และเผยแพร่การแจ้งเตือนภัยคุกคาม 

- ประสานงานกับหน่วยงานประเภท CERT หรือทีม Security ของหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่ายในการรับมือภัยคุกคาม 

- ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล  

- จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้และทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

- งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO27001, ISO17025 

2. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและงานสนับสนุนอื่น ๆ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ : ไม่จำกัด 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจและมีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ประสบการณ์ทำงาน

หากมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Risk Intelligence, Vulnerability Assessment, Penetration Testing, Incident Response, Digital Forensics, Malware Analysis 

สมรรถนะเฉพาะงาน

-

เกณฑ์การประเมิน

-

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email