email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


18.12.2014

ฉลาดรู้เน็ต 1 ตอน Internet of Things

เพราะทุกวันนี้ อินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอน ผู้ใช้จึงควรเข้าใจ และรู้เท่าทันเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมั่นใจ และไม่ตกเป็นเหนื่อของภัยคุกคามออนไลน์