email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


02.12.2014

ETDA e-Transactions 2013 - รายงานสถิติการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 2556

ETDA e-Transactions 2013 - รายงานสถิติการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 2556 เป็นรายงานรวบรวมสถิติต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ เพื่อสะท้อนสถานภาพปัจจุบันการดำเนินการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า