email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


Standards
Building Trust
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีทีที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

ในส่วนของมาตรฐาน ETDA ได้การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ในการวางกลยุทธ์เพื่อจัดทำมาตรฐาน พัฒนาเครื่องมือและบริการด้านมาตรฐาน และให้บริการรับรองตามมาตรฐาน  โดยมีส่วนงานที่ทำหน้าที่ผลักดันภารกิจดังกล่าวคือ ส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน ส่วนงานพัฒนามาตรฐาน และส่วนงานรับรองมาตรฐาน  โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำมาตรฐาน NPMS ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ที่ครอบคลุมการส่งข้อความการชำระเงินระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการเงินและระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันเอง นอกจากนี้ ETDA ในฐานะหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบออกหนังสือรับรองสิ่งพิมพ์ออก ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบออกหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เป็นศูนย์กลางของข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ETDA จัดทำขึ้นในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มาตรฐานด้าน Payment, มาตรฐานด้าน Security, มาตรฐานด้าน Trade เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านมาตรฐาน เช่น บริการรับรองระบบการพิมพ์ออก (PrintOut) และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://standard.etda.or.th