email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  ป  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เผยแพร่ 12.09.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 2774

ประชาคมอาเซียน

หรือ ASEAN Community หมายถึง การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ที่ปัจจุบันมี ๑๐ ประเทศ เพื่อความร่วมมือกันทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และได้มีการพัฒนาเรื่อยๆ มา จนขณะนี้มีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๓ สิ่งที่สำคัญ คือ การเมืองความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ได้เห็นชอบให้อาเซียนกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น AEC2015 (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถผลักดันในเชิงรูปธรรมได้มากกว่าเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป้าหมายสำคัญ จะเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดว่า อาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and production base นั่นเอง
[ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)]