email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  พ  | | | | | | | | | | | | | | | |

เผยแพร่ 13.09.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 4573

พิธีสาร (Protocol)

หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นทางการน้อยกว่าสนธิสัญญาและอนุสัญญา ทั้งนี้ โดยมากเป็นพิธีสารแนบท้ายสนธิสัญญา หรืออนุสัญญา หรือพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา