email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 ก  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เผยแพร่ 16.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 23253

กฎหมายพาณิชย์

หมายถึง กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท  เป็นต้น