email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • Thailand IUP & Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017 Press Conference
 • Digital Thailand Big Bang 2017
 • ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • 1212OCC
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
 • ธุรกรรมปลอดภัย
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ดีเดย์ ETDA Playground ดินแดนที่มากกว่าความสนุก ในมหกรรม Digital Thailand Big Bang 2017

6 วันที่ผ่านมา (16.09.2017)

ดีเดย์ ETDA Playground ดินแดนที่มากกว่าความสนุก ในมหกรรม Digital Thailand Big Bang 2017

ใกล้เข้ามาแล้ว มหกรรมการแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...[อ่านต่อ]


คณะกรรมการดีอี เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ระยะ 5 ปี

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (06.09.2017)

คณะกรรมการดีอี เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ระยะ 5 ปี

สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นายกฯ ย้ำให้ทุกกระทรวงบูรณาการการทำงาน ใช้กลไกประชารัฐ เปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคดิจิทัล...[อ่านต่อ]


สสว. ปลื้ม SMEs Go Online ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ แห่สมัครร่วมโครงการกว่า 32,000 ราย

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (01.09.2017)

สสว. ปลื้ม SMEs Go Online ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ แห่สมัครร่วมโครงการกว่า 32,000 ราย

ดึงสินค้า-บริการ กว่า 4 หมื่นผลิตภัณฑ์ ขึ้นขายบนเว็บไซต์ชั้นนำ หลัง สสว. จับมือ ETDA จัดทีมกูรู เดินสายติวเข้มการตลาดดิจิทัลสู่จังหวัดต่าง ๆ หวังปั้น SMEs 4.0 โตบนตลาดออนไลน์...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน