the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • ETDA เผยวาเลนไทน์ 63 โสด ดี ไม่เปลืองเงิน
 • ผู้ให้บริการตัวแทนนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt
 • Governance of Next Gen Technologies: Big Data, AI and PDPA in e-Commerce
 • EXPO 2020 DUBAI UAE
 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • Cybersecurity : Lessons Learned from Estonia
 • Internet for Better Life
 • Thaiemarket
 • 1212OCC
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • สำนักงาน ก.พ.ร. สร้างและพัฒนาขึ้นสถาบันเสมือนจริง ด้วยระบบ Learning Management System (LMS) เพ...
เมื่อเอ่ยถึง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.); Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA (เอ็ตด้า) หลายคนจะตั้งคำถามว่า ETDA คือใคร และทำไมต้องมี ETDA [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


Security Predictions for 2020 และอื่น ๆ อีกมากมาย

16 ชั่วโมงที่ผ่านมา (18.02.2020)

Security Predictions for 2020 และอื่น ๆ อีกมากมาย

อัปเดตเทรนด์ Cybersecurity กับเวที Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series III ครั้งที่ 5/63...[อ่านต่อ]


ETDA เชิญภาคธุรกิจชั้นนำที่ใช้บล็อกเชนมาแชร์ประสบการณ์

2 วันที่ผ่านมา (17.02.2020)

ETDA เชิญภาคธุรกิจชั้นนำที่ใช้บล็อกเชนมาแชร์ประสบการณ์

อัปสกิลบุคลากรในสังกัดดีอีเอส เพื่อการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน...[อ่านต่อ]


ETDA เผยวาเลนไทน์ 63 โสด ดี ไม่เปลืองเงิน

6 วันที่ผ่านมา (13.02.2020)

ETDA เผยวาเลนไทน์ 63 โสด ดี ไม่เปลืองเงิน

พบคนมีคู่ จ่ายมากกว่าคนโสดถึง 45% กลุ่ม Gen X (39-54 ปี) และผู้หญิง เปย์หนักสุด ด้าน 1212 OCC ชี้ช่อง ซื้อของออนไลน์ยังไง ให้คนรักถูกใจ คนให้ก็แฮปปี้...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ผู้ให้บริการตัวแทนนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน