the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • #ourBelief
 • Thailand CTF Competition 2019
 • แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
 • ผู้ให้บริการตัวแทนนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt
 • สไลด์จากเวที 1ST THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019
 • สไลด์จากเวที Thailand Cybersecurity 2019
 • แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการหนังสือตามไฟล์แนบ ในเว็บไซด์ ETDA
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • Internet for Better Life
 • Thaiemarket
 • 1212OCC
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • สำนักงาน ก.พ.ร. สร้างและพัฒนาขึ้นสถาบันเสมือนจริง ด้วยระบบ Learning Management System (LMS) เพ...
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
วันนี้ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) คือช่องทางซื้อขายสำคัญของคนทั้งโลกที่เราต้องตามให้ทัน ขณะที่การให้บริการภาครัฐที่รวดเร็ว คือ กุญแจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA จึงก่อตั้งขึ้นมา เพื่อเติมเต็มเรื่องเหล่านี้ และเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ 4.0 [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ETDA รับมอบหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ETDA Connect และ ETAX Invoice by TEDA

1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (09.09.2019)

ETDA รับมอบหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ETDA Connect และ ETAX Invoice by TEDA

เพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์โดย ETDA บริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน และไม่มีค่าใช้จ่าย...[อ่านต่อ]


ETDA รับโล่เชิดชูเกียรติคุณจาก อย. ในความมุ่งมั่นคุ้มครองผู้บริโภค

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (04.09.2019)

ETDA รับโล่เชิดชูเกียรติคุณจาก อย. ในความมุ่งมั่นคุ้มครองผู้บริโภค

ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลผู้บริโภคออนไลน์ที่เข้มแข็งตลอดมา...[อ่านต่อ]


แถลงการณ์เตือนภัย กรณีตรวจพบฐานข้อมูลที่คาบเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนัน...

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (28.08.2019)

แถลงการณ์เตือนภัย กรณีตรวจพบฐานข้อมูลที่คาบเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนัน ซึ่งมีข้อมูลของคนไทยอยู่ด้วย ณ 28 สิงหาคม 2562

ThaiCERT เดินหน้าผสานความร่วมมือ เร่งปิดช่องโหว่ พร้อมแนะแนวทางดูแลตนเอง ลดผลกระทบ...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ผู้ให้บริการตัวแทนนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน