email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 06.02.2015 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.12.2017 | อ่าน 991

Virtual City


    โครงการ Virtual City เป็นการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงออนไลน์ที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถขยายช่องทางการค้าของตนเข้าสู่โลกเสมือนจริง และมีช่องทางการค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและระดับต่างประเทศ อันจะเป็นการยกระดับรูปแบบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รูปแบบใหม่ โดยจะใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เกิด Panoramic Views ในร้านค้าหรือย่านการค้า ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ความรู้สึกเสมือนผู้ใช้งานไปเยือนร้านค้าหรือสถานที่นั้นๆ จริง